Åpenhet i BEU

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Vi i Bolig & Eiendomsutvikling / Ressurs Gruppen er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Det kan du gjøre ved å sende en epost til paal@beu.no. Slik loven er tydelig på skal svaret ditt komme innen 3 uker.

I tillegg finner du aktuell informasjon på denne nettsiden.

I og med vi er en bedrift med få egne ansatte og vi kjøper de håndverksmessige tjenestene, stiller vi vel så store krav til våre samarbeidspartnere som vår egen virksomhet. Vi velger i størst mulig grad de samme underleverandørene år etter år, for å enklere ha kontroll på dette.

Alle som er ansatt i selskapet har ansvar for å opptre etisk forsvarlig. De etiske retningslinjene våre angir regler og setter rammer som skal hjelpe oss å gjøre gode vurderinger og ta etisk riktige veivalg i det daglige arbeidet.

Aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Kolbotn.

Driftsområde
Vårt driftsområde er boligutvikling og bolig- og næringsutleie.

Rutiner/ retningslinjer
Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

Konsernet har gjennomført en aktsomhets- og risikovurdering, hvor to prioriterte risikoområder er identifisert; «Alvorlige brudd på HMS-regler hos leverandører» og «Ulovlige arbeidsforhold/sosial dumping hos leverandører». Konsernet har i sine alminnelige kontraktsvilkår tatt inn særskilte bestemmelser knyttet til disse risikoområdene, som fortløpende vil bli gjort gjeldende overfor alle relevante leverandører. Kontraktsvilkårene pålegger leverandørene konkrete forpliktelser til å ivareta helse, miljø og sikkerhet for egne og underleverandørers ansatte og sikre anstendige arbeidsvilkår, samt redusere risikoen for sosial dumping i leverandørkjeden. Kravene er inspirert av Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser og anbefalinger fra Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA).

Det er videre stilt krav om at leverandører som er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse på eget nettsted.

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter oss ellers på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra våre leverandører.